Обучение

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД предлага нова възможност за повишаване на професионалната и личностна компетентност на заети лица по трудов договор, самонаети лица и безработни – ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ.

Ваучерите за обучение на безработни и заети лица се предоставят по приоритетни оси 1 и 2 от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013″. До 2013 г. едно лице има право да получи един ваучер за професионално обучение и един ваучер за обучение по ключови компетентности без значение дали е заето или безработно.

Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не могат да участват в обучения срещу ваучери.

РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД ?

  1. Консултация с организатора за условията на провеждане на обучението – продължителност, време на провеждане, изисквания към курсистите и др.
  2. Записване за обучение.
  3. Потвърждение от организатора за включване в обучение.
  4. Подаване на заявление в Дирекция «Бюро по труда» – Разлог за получаване на ваучер за обучение.
  5. Предоставяне на получения ваучер на организатора и сключване на писмен договор за обучение с «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  дневна, вечерна, съботно-неделна;

групова, индивидуална

МИНИМАЛЕН  БРОЙ  ОБУЧАЕМИ  В  КУРС

1. Обучения за придобиване на професионална квалификация – 8 лица;

2. Обучения за придобиване на ключови компетентности:

-        Общуване на роден език  – 8 лица;

-        Общуване на чужди езици  – 8 лица;

-        Математическа компетентност – 5 лица;

-        Дигитална компетентност – 5 лица;

-        Умение за учене – 5 лица;

-        Обществени и граждански компетентности – 5 лица;

-       Инициативност и предприемачество – 5 лица;

При обучение в група с по-малък от минималния брой обучаеми разликата между цената на обучението, калкулирана при минимален брой обучаеми и цената на обучението при реалния брой участници се доплаща пропорционално от всички курсисти.

На завършилите успешно професионално обучение и/или обучение по ключова компетентност, които  владеят английски, немски или френски език,  «ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК» ЕООД осигурява възможност за едноседмично безплатно обучение по ключова компетентност в страна от Европейския съюз.

Обучението се извършва срещу ваучери или срещу заплащане.