LICO

ПРОЕКТ LICO

 „Learning Coach in Adult Education”

Project Number  518427-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

 Обучението на възрастни е жизнено важен компонент от политиката за образованието на Европейския съюз, тъй като е съществено за конкурентоспособността и работоспособността, социалното приобщаване, активното гражданско съзнание и личностно развитие из цяла Европа.

Значението на обучението на възрастни за работоспособността и миграцията е широко призната в Европейския съюз, но все още се нуждае от по-голямо признание и ресурси. В сегашния момент, участието на възрастни в „учене през целия живот” се различава много и е незадоволително в много страни от Европейския съюз. Европейският съюз си поставя за цел средният дял на участие в учене през целия живот сред страните членки да стигне15 % до 2020 за възрастни между 25-64 години. През 2010 средното участие беше 9.1 %.

За да достигнат тези изисквания страните членки трябва:

-  Да подобрят качеството, привлекателността и достъпността до възможностите за обучение през целия живот

-  Да осигурят на възрастните насоки за подобряване на техните познания и способности

-  Да подпомогнат развитието на иновативните практики в обучението на възрастните и тяхното разпространение

-  Да подобрят педагогическите подходи и управлението на организациите, които се занимават с обучение на възрастни

С тези цели се роди проектът LICO – инструктор при обучението на възрастни

LICO е многостранен проект на Грюндвиг, който е финансиран от Европейския съюз. Екипът по проекта се състои от 6 организации от 6 европейски страни (Обединеното Кралство, Италия, Сърбия, Германия, България, Естония).

Проектът цели да осигури набор от материали и курс за обучение, които преподавателите на възрастни , служителите, осигуряващи информация и кариерните съветници, работещи в центрове за обучение на възрастни,  може да използват по време на своите образователни дейности, професионално ориентиране и консултации с възрастни учащи.

Материалите от проекта ще помогнат за осигуряване на обучителни услуги, съобразени с индивидуалните изисквания на учащите, което ще доведе до по-високата им мотивация и подобряване на тяхната  ангажираност и успех в учебните дейности.

Продължителността на проекта е 2 години. Той започна през Януари 2012 и ще завърши през юни 2014.

Главните дейности по проекта са съсредоточени върху:

-  Анализ на нуждите сред служителите и ръководителите на центровете за обучение на възрастните, за да се проучи как да се направи тяхната дейност по-ефективна, както и техните мнения за подхода „Инструктор при обучение”;

-  Разработването на набор от материали, който инструкторите при обучение за възрастни (преподаватели на възрастни, служители, които отговарят за информацията и кариерни съветници, работещи в центровете за обучение на възрастни) може да използват в своите образователни дейности,  ориентиране и консултации с възрастни учащи;

-  Разработването на кратък курс за обучение на преподаватели на възрастни, служители, осигуряващи информация и кариерни съветници, които вече работят в тази сфера. Курсът ще обясни ролята на инструктора при обучение и методологията  и материалите, които да се използват за тази цел.

-  Използването на набор от материали с възрастните учащи;

Ако сте заинтересовани да разберете повече, моля посетете уебсайта на проекта

www.lico-project.eu или се свържете с местния координатор във вашата страна eurocenter21@mail.bg