InVolvE

П Р О Е К Т

Increasing Volunteers’ Skills across Europe      

Erasmus+ – Strategic Partnerships   Key Action 2  Sector: Adult Education     

Project number: N 2017-1-DE02-KA204-004213    

      

Целите на проекта са обмен на добри обучителни практики от страните участващи в проекта (Австрия, България, Германия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Полша, Португалия и Словения) с фокус подобряване на „меките умения” на доброволците; разпространяване на учебни програми, стандарти и инструменти, използвани при обучението на доброволци; участие на персонала на партньорските организации в международни обучителни семинари; организиране на мероприятия в страните на партньорите с участие на доброволци.  

ПАРТНЬОРИ:     

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този материал отразява само възгледите на автора, а Националната агенция и Комисията не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.