Обучение

Обучителен семинар за развитие на интеркултурна компетентност

23 юни, МБАЛ-Разлог

Участници: 17 медицински сестри и професионалисти по здравни грижи от МБАЛ, Здравен център и медицинска лаборатория в гр. Разлог

Преподаватели: Анна Пелтегова, Анета Даилова

Семинарът е разработен на базата на резултатите от проучването относно нуждите от интеркултурно обучение на медицински персонал и здравни специалисти, проведено през януари 2009 г.

В семинара бяха включени следните теми:

1. Основни концепции и дефиниции в модела за развитие на интеркултурната компетентност;
2. Как да посрещнем, приемем и да се справим с трудностите, възникващи при взаимоотношенията с пациенти-чужденци;
3. Как да използваме информационните и обучителни материали и речника с медицински термини от сайта на проекта за самостоятелно обучение;
4. Ролята на невербалната комуникация при взаимоотношенията с пациентите.

Чрез анкетни карти всички участници в семинара дадоха своята оценка за качеството на проведеното обучение, използваните в него материали и необходимостта от допълнително обучение/самообучение.

Д-р Божидар Велев /управител на МБАЛ-Разлог/, Ваня Лагадинова-Бангеева /главна сестра на МБАЛ-Разлог/ и Анна Пелтегова / управител на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД/ след семинара обсъдиха възможностите за включване на медицинските сестри и професионалистите по здравни грижи в допълнително интеркултурно обучение съобразно изразения от тях интерес и техните професионални нужди.