Великобритания 2

Среща в Лондон, Великобритания, 11-14 юли 2010

Дневен ред:
• Представяне на обучителните дейностите, организирани във всяка страна. Докладване на резултатите от оценката на модела на обучение и обучителните материали.
• Представяне на проекта на ръководство с добри практики

• Представяне на проекта на заключителен доклад и доклада от оценката на проекта
• Дейности за разпространение и валоризация след края на проекта

Резултати:
• План за Обучение – окончателен вариант
• Ръководство с добри практики – окончателен вариант
• Заключителен доклад – част А

• Стратегия за разпространение и валоризация

Бюлетин на срещата