Family Literacy Works!

   П Р О Е К Т     

Family Literacy Works!   

Erasmus+ – Strategic Partnerships   Key Action 2  Sector: Adult Education  

Project number: 2016-1-RO01-KA204-024392     

 

   

 Целите на проекта са да се направи сравнителен анализ на практиките на семейна грамотност в страните участващи в проекта (Румъния, Словения, България, Македония, Португалия), да се разработи професионален профил на фасилитатори в практиките на семейна грамотност, да се разработи програма за обучение на фасилитатори и  да се проведе пилотен обучителен курс във всяка от участващите страни.   

Бюлетини:   Бюлетин 1; Бюлетин 2

ПАРТНЬОРИ:    

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този материал отразява само възгледите на автора, а Националната агенция и Комисията не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.