Срещи

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, ЩУТГАРТ, ГЕРМАНИЯ, 21.11.10 – 25.11.10

В работната среща в Щутгарт, Германия от страна на българския партньор взеха участие Анна Пелтегова и Димитър Обецанов.

Цели:

- Обсъждане, съгласуване и приемане на: актуализиран график на дейностите; стратегия за оценка и мониторинг; план за разпространение на резултатите; проучване: планиране на анкетата и процедурите по обработка на данните,

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от Германия.

Дейности:

1. Опознаване на партньорите:

- Бяха направени презентации за всички партньорски институции;

- Всеки участник в срещата представи себе си, своя професионален опит и конкретните му задачи в проекта

2.  Обобщен преглед на проекта:

- След направената от координатора презентация за проекта, се проведе дискусия относно целите и задачите, плануваните дейности и очакваните резултати;

- Плануване: След обстойно разглеждане на плануваните дейности по периоди, партньорите актуализираха графика на дейностите до края на проекта. Задачите на италианския партньор, който не получи финансиране за участие в проекта, бяха разпределени между останалите партньори; третата работна среща вместо в Италия ще се проведе в Австрия; всеки партньор ще прецени необходимостта от допълнително посещение на партньорска организация, за да може да реализира плануваните мобилности.

3. Стратегия за оценка и мониторинг:

Участниците в срещата обсъдиха представената от българския партньор стратегия за оценка и мониторинг и  проект за въпросник за оценка на мобилностите.

4. План за разпространение на информация за дейностите по проекта и резултатите от него:

- Българският партньор представи план за разпространение на резултатите от проекта, който беше обсъден от всички участници;

- Участниците в срещата дискутираха възможни начини за разпространение на информация за дейностите по проекта и резултатите от него на местно ,национално и европейско ниво.

5. Проучване относно нуждите от обучение за „Екскурзоводи в църкви”

Участниците в срещата обсъдиха различни идеи и предложения относно въпросите и методологията за провеждане на проучването.

6. Управление на проекта:

- Комуникация между партньорите: създаване и използване на Yahoo group, а така също да продължи комуникацията чрез електронна поща;

- След всяка работна среща организацията домакин да изготвя отчет за нея;

- Уточняване на дейностите, които трябва да се извършат на местно и европейско ниво до следващата работна среща, крайни срокове, отговорници.

- План за следващата среща в България – период на провеждане, дейности, предварителна подготовка.

Резултати:

1.  Участниците в срещата приеха стратегия за оценка и мониторинг, която включва разработване на въпросници за оценка на основните дейности /мобилности, учебни материали и модули, проведени обучителни дейности/ и одобриха два начина оценка на мобилностите – формален /въпросник за оценка на мобилността/ и визуален /кръгова диаграма/.

2. За разпространение на информация за дейностите по проекта и резултатите от него на Европейско ниво да се използва Интернет и информационни бюлетини, които да се изготвят след всяка работна среща от домакините на срещата. Всеки партньор да предприеме стъпки за разпространение на информация за проекта на местно и национално ниво.

3. Да се проведе два типа проучване: едното обхващащо екскурзоводи в църкви, преминали вече обучение /Австрия, Германия/ и проучване относно нуждите от обучение за „Екскурзоводи в църкви” /България, Гърция, Румъния/. Въпросите за проучването да се разработят от всеки партньор в зависимост от спецификата на целевата група на проучването.

4. Да се състави речник на английски език с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството, който да се преведе на езиците на партньорите и речник с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическта и протестантската религия/  на  английски език.

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от Германия в областта на екскурзоводското обслужване в църкви:

 1. Johannis Church
 2. Hospitalkirche
 3. House of the Catholic Church
 4. Stiftskirche /основната протестантска църква в Щутгарт/.

Бюлетин на срещата

РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, БАНСКО, БЪЛГАРИЯ, 03.04.2011 – 07.04.2011

Във втората работна среща взеха участие 24 участници – 16 представители на всички партньорски институции от 4 страни и 8 представители на българския партньор. Специален гост на срещата беше архиерейски наместник отец Янко Русков.

Цели:

- Обсъждане и приемане на: доклади за проучването, информация за необходимостта от обучения, установена чрез проучването; типология на екскурзоводското обслужване в църкви; речник на английски език с най-употребяваните думи; плануване на информационен наръчник; 

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от България.

Дейности:

1. Доклади относно резултатите от проучването:

Всички партньори представиха доклади за резултатите от проучването относно нуждите от обучение за „Екскурзоводи в църкви”. Дискутираха се резултатите от проучването, приликите и разликите между отделните страни, възможността за обмяна на опит между екскурзоводи в църкви от България и Гърция. Участниците в срещата обсъдиха какви информационни и учебни материали са необходими според участниците в проучването.

2.  Типология на екскурзоводското обслужване в църкви

Типология на екскурзоводското обслужване в църкви беше представена от германския партньор. Обсъдиха се три типа подходи: Биографичен подход, Исторически подход и комбинирани форми.

3. Речник на английски език с най-употребяваните думи

Участниците в срещата обсъдиха кои най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството да бъдат включени в речника

4. Информационен наръчник:

Българският партньор представи структурата и темите за информационния наръчник, който трябва да съдържа информация за посетителите / кратко описание на обекта, с какво е известен, връзки, допълнителна информация/.

5. Семинар на тема  „Как да се използва средството за комуникация Yahoo group”.

 Като администратор на средството за комуникация Yahoo group, българският партньор организира практическо занимание, на което бяха представени основните функции и команди за работа в тази група.

6. Управление на проекта:

- Уточняване на дейностите, които трябва да се извършат на местно и европейско ниво до следващата работна среща, крайни срокове, отговорници.

- Оценка на мобилността.

- План за следващата среща в Австрия – период на провеждане; дейности, предварителна подготовка.

Резултати:

1.  Обобщен доклад за резултатите от проучването относно нуждите от обучение за „Екскурзоводи в църкви” ще бъде публикуван в Yahoo group.

2.  Типологията на екскурзоводското обслужване в църкви да бъде използвана при представяне на най-добри екскурзоводски практики от партньорите.

3. Съставеният от партньорите речник на английски език с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството да бъде преведен на езиците на партньорите и представен на третата работна среща в Австрия.

4. Приемане шаблон на информационния наръчник, всеки партньор да попълни информация в него за 5 известни църкви или манастири.

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от България в областта на екскурзоводското обслужване в църкви и манастири:

 1. Разходка из старата част на Банско, посещение на постоянната иконна изложба, църквата „Света троица” и информационен център „Паисий Хилендарски”;
 2.  Рилски манастир;
 3. Туристически обект „Писаната църква”;
 4. Старата църква „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат” в с. Добърско

Веднага след втората работна среща, българският партньор като домакин на срещата изготви протокол и бюлетин на срещата, които изпрати на всички партньори за съгласуване.    

Бюлетин на срещата

PАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, СЕНТ ПОЕЛТЕН, АВСТРИЯ, 20.06.11 – 23.06.11

В работната среща в Сент Поелтен, Австрия от страна на българския партньор взе участие Анна Пелтегова.  

Цели:

Обсъждане и приемане на: речник с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството и речник с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическата и протестантската религия/  на  английски език; информационен наръчник; наръчник с материали за обучение; модули за обучение

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от Австрия.

Дейности:

1. Речник с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството

Всеки от партньорите беше изпратил предварително превода на селектираните думи. Един от заплануваните продукти от проекта – речник на 5 езика/ английски, немски, гръцки, румънски и български/ с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството е готов.

2.  Речник с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическата и протестантската религия/.

След обсъждането на различни предложения относно съставянето на речника, участниците в срещата решиха всеки партньор да подбере до 20 ключови думи, съответно от православната, католическата и протестантската религия, чиито смисъл да обясни на английски език.

3. Информационен наръчник

Всеки от партньорите представи подготвената за съответната страна информационна секция с 5 обекти, които да бъдат включени в Информационния наръчник.

4. Наръчник с материали от обучение

Партньорите дискутираха предложения от румънския партньор първи модел на наръчника с материали за обучение. Обсъжданията ще продължат и на срещата в Румъния.

5. Модули за обучение.

Австрийският партньор направи презентация на обучителен модул, използван в техните курсове за екскурзоводи в църкви. Партньорите дискутираха възможността този модул да послужи като модел за разработване на модули за обучение, а така също и адаптирането на части от него към условията в техните страни. 

 6. Управление на проекта:

- Изготвяне на общата част на междинния отчет за партньорството; Сесия за Оценяване първата година от работата по проекта; перспективи за втората година;

- Уточняване на дейностите, които трябва да се извършат на местно и европейско ниво до следващата работна среща, крайни срокове, отговорници;

- Оценка на мобилността;

- План за следващата среща в Калараш, Румъния– период на провеждане; дейности, предварителна подготовка.

Резултати:

1. Приемане на речник на 5 езика/ английски, немски, гръцки, румънски и български/ с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството. 

2.  Всеки партньор да подготви обяснените ключови думи на английски език за Речника със специфичните термини за срещата в Румъния.

3.  Информационен наръчник с попълнени секции от всички партньори ще бъде публикуван в Yahoo групата.

4. Съдържанието на наръчника за обучение ще бъде дискутирано по време на срещата в Румъния.

5. Всеки партньор да разработи модул за обучение на екскурзоводи в църкви, съобразен с резултатите от проучването, направено сред потенциалните обучаеми и специфичните условия в съответната страна.

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от Австрия в областта на екскурзоводското обслужване в църкви:

 1. Trinity Column в центъра на Сент Поелтен;
  1. Chapel of the diocesan seminary;
  2. Church of St. Michael
  3. Church of Weißenkirchen
  4. Church of Emmersdorf
  5. Church of Viehofen

 

РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, КАВАЛА, ГЪРЦИЯ, 25.07.11 – 29.07.11

В работната среща в Кавала, Гърция от страна на българския партньор взе участие Анна Пелтегова

Цели:

Обсъждане на: речник с обяснени ключови думи и термини от православната религия; шаблон за описване на обучителен модул и модул „Екскурзоводи в църкви”, съвместни дейности между българския и гръцкия партньор в областта на обучение на екскурзоводи в църкви

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от Румъния.

Дейности:

1. Речника с обяснени ключови

Обсъждане кои основни 40 ключови думи и термини от православната религия да бъдат включени в  Речника; обяснение на понятията на  английски език.

 2. Семинар на тема  „Как да се използва средството за комуникация Yahoo group”.

Като администратор на средството за комуникация Yahoo group, българският партньор проведе практическо обучение за работа с  основните команди в тази група.

3. Модули за обучение.

Българският партньор представи шаблон за описване на  модул за обучение и разработен модул „Екскурзоводи в църкви”, съобразен с резултатите от проучването, направено сред потенциалните обучаеми в курса за придобиване на професионална квалификация „Екскурзовод”. 

4. Управление на проекта:

- Оценка на мобилността.

- План за последващи съвместни дейности между българския и гръцкия партньор.

Резултати:

1. Представяне на 40 ключови думи и термини от православната религия и обяснението на понятията на  английски език на срещата в Румъния.

2.Шаблонът, предложен от Българския партньор да бъде използван за разработване на модул за интернационално обучение на екскурзоводи /екскурзоводи в църкви, с участници от България и Гърция

 3. Гръцкият партньор да помогне при организиране на учебната практика в чужбина /Гърция/ на обучаемите в курса за придобиване на професионална квалификация „Екскурзовод”. 

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от Гърция в областта на екскурзоводското обслужване в църкви:

 1. Разходка из стария квартал на Кавала, Акропола на крепостта, средновековния акведукт и Имарет 
 2. Църква „Св. Павел”, храм „Св. Георги” в Кавала
 3. Манастир „Св.Силас”,

4.  Филипи, посещение на симфоничен концерт в античния театър.

 

РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, КАЛАРАШ, РУМЪНИЯ, 16.10.11 – 20.10.11

В работната среща в Калараш, Румъния от страна на българския партньор взеха участие Анна Пелтегова. Недялка Парапунова, Светла Бонкова и Миланка Кирева.

Цели:

Обсъждане и приемане на: речник с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическата и протестантската религия; окончателната версия на информационния наръчник; материали за обучение, които да бъдат включени в учебния наръчник с; модули за обучение.

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от Румъния.

Дейности:

1. Речник с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическата и протестантската религия/.

Гръцкият партньор представи речника, с подбраните и обяснени от всеки партньор до 20 ключови думи на английски език.

 2. Информационен  наръчник

 Българският партньор представи последната версия на Информационния наръчник, която е публикувана и в Yahoo групата.

3. Наръчник с материали от обучение

Партньорите дискутираха предложените от австрийския партньор материали за обучение, които да бъдат включени в Учебния наръчник.

4. Модули за обучение.

Представяне от Германския партньор на методология, за организиране на обучения в различна среда. Демонстрация на използване на „открити пространства” в обученията за екскурзоводи в църкви. Партньорите дискутираха възможността този модел да послужи за разработване на модули за обучение, а така също и адаптирането на части от него към условията в техните страни. 

 6. Управление на проекта:

- Уточняване на дейностите, които трябва да се извършат на местно и европейско ниво до следващата работна среща, крайни срокове, отговорници.

- Оценка на мобилността.

- План за последната среща в Кавала, Гърция– период на провеждане; дейности, предварителна подготовка.

Резултати:

1. Приемане на речника с обяснени ключови думи и термини /от православната, католическата и протестантската религия/, които гръцкият партньор трябва да  обедини с речника на 5 езика/ английски, немски, гръцки, румънски и български/ с най-употребяваните думи от областта на теологията, архитектурата и изкуството в краен продукт. Представяне на обединения речник на заключителната среща в Гърция.

2. Един от заплануваните продукти от проекта – Информационен наръчник, е готов.

4. Последната версия на учебния наръчник ще бъде дискутирана по време на срещата в Гърция; отговорник Австрия;

5. Използвайки шаблона, предложен от Българския партньор и представените от партньорите модули /България, Германия/,  румънският партньор да разработи модул за обучение на екскурзоводи в църкви, който да бъде представен на последната среща в Гърция. 

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от Румъния в областта на екскурзоводското обслужване в църкви:

 1. Catholic Church, Alexe Church в Калараш ;
 2. Bishop Cathedral, Sf. Voievozi Church, the Wooden Church, Agriculture Museum в  Слобозия;
 3. Radu Negru Monastery.   

 

РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ, КАВАЛА, ГЪРЦИЯ, 18.06.12 – 21.06.12

В работната среща в Кавала, Гърция от страна на българския партньор взеха участие Анна Пелтегова, Ася Карджова, Петър Манов и Николай Фарфаров.

Цели:

Обсъждане и приемане на 6-те основни продукта/резултати от работата по проекта; Подготовка на заключителния отчет на партньорството; Приемане на план за валоризация на резултатите от проекта.

- Представяне на добри практики в областта на екскурзоводското обслужване в църкви от Гърция.

Дейности:

1. Резултати

Представяне на окончателните версии на резултатите от проекта от партньорите, координиращи работата по всеки един от тях. Обсъждане на съдържание и формат на представяне, изготвяне на DVD. Публикуване на резултатите в EST – процедура, съдържание и крайни срокове.

2. Краен отчет за партньорството.

Участниците в срещата заедно подготвиха крайния отчет за партньорството /част А/. Също така бе обсъдено и съдържанието на част Б.

3. План за валоризация на резултатите от проекта.

Всеки партньор представи дейностите за разпространение на дейностите, резултатите и продуктите от проекта на местно ниво. Беше обсъдена стратегия за валоризация на резултатите от проекта.

4. Управление:

-Използване на  продуктите от проекта в Многостранен проект по програма „Грюндвиг” “FAITH ACROSS EU”- разяснение от германския партньор ;

- По-нататъшно сътрудничество между партньорите;

- Оценка на мобилността.

Резултати:

1. Приемане на разработените 6 основни  продукти на проекта TCG.

2. Приемане на крайния отчет за партньорството /част А/

3. Приемане на Стратегия за разпространение и валоризация.

4. Правата за използване на продуктите на проекта TCG в проекта“FAITH ACROSS EU” да се обсъдят от всички партньори след стартирането на новия проект.

5. Партньорите да  разработят на предложение за нов проект „Трансфер на иновации” по програма „Леонардо”.  

Представяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ от Гърция в областта на екскурзоводското обслужване в църкви:

 1. Църква „Света Лидия” , по стъпките на апостол Павел;
 2. Филипи, града на Филип Македонски ;
 3. Църква „Свети Григорий”, музей с реликви в Неа Карвали;
 4. Обиколка на о-в Тасос. Посещение на манастира. „Архангел Михаил”