Последващи дейности

  1. Организиране на процедури за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене и издаване на съответния документ;
  2. Обучение на персонала и преподавателите по професионална подготовка във връзка с прилагане на ECVET – (2017 -2018)
  3. Поетапно актуализиране на всички прилагани в обученията за придобиване на квалификация по професия учебни програми и разработване на нови програми на база единици резултати от учене – (2018 -2020)
  4. Организиране на обучения, семинари и консултации относно прилагането на ECVET и системите за валидиране за преподаватели в професионални гимназии и центрове за професионално обучение.