Описание

Модернизацията и интернационализацията на дейността на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД  в периода 2015 -2020 са свързани с въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) в центъра.

Основни цели на проекта:

- Осигуряване на организационно-методическа подготовка и развиване на нови компетентности на екипа, отговорен за прилагане на ECVET в организацията;

- Осигуряване на практическо обучение на участниците за разработване на курсове в съответствие с най-новите Европейски политики и базирани на Европейските инструменти, като EQF, ECVET, валидиране на резултатите от обучение (формално, неформално или самостоятелно)

- Повишаване капацитета, гъвкавостта, привлекателността и международното измерение на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД да предоставя нови дейности и програми, които отговарят по-добре на потребностите на хората за успешна реализация на пазара на труда и в обществото.

За участниците в проекта беше организирана предварителна  (тематична, езикова и интеркултурна подготовка

Основна дейност по проекта беше участието на 8 преподаватели и административен персонал на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД в международен курс на тема „Европейската квалификационна рамка и ECVET”  в Истхмиа, Гърция в периода 23-27 май 2016. В курса имаше и участници от Полша, Кипър и Унгария.

EQF&ECVET Training programme 23-27 May 2016

След завършване на курса на обучение участниците придобиха необходимите знания и разбиране на европейските политики и инструменти на ЕС по отношение на оценяване, признаване и трансфер на резултати от учене; умения и компетентности за използване на  ECVET в техните програми за обучение; умения и компетентности за разработване на  схеми за валидиране на неформалното и самостоятелно учене.

Участниците в проекта имаха възможността да посетят Атина, Коринт, Коринтския канал, Епидаврос, Нафплион и други забележителни места на Пелопонес, обявен за най-добра туристическа дестинация за 2016 година от Lonely Planet.

 Бюлетин