ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ECVET

     П Р О Е К Т

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

N 2015-1-BG01-KA104-013876

 

 

                                                                                   

Този проект е финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага  само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.