Glossary

Речник
 Acculturation
Възприемане на чужда култура
 Advocacy
Застъпничество
 Assimilation
Асимилация
 Asylum Seeker
Търсещ убежище
 Citizenship
Гражданство
 Competence
Компетентност
 Conceptual Equivalence
Концептуална равностойност
 Cross Cultural
Културно пресичане
 Cultural awareness
Културно самоосъзнаване
 Cultural competence
Културна компетентност
 Cultural Essentialism
Културна същественост
 Cultural heritage
Културно наследство
 Cultural identity
Културна идентичност
 Cultural knowledge
Културно познание
 Cultural Relativism
Културен релативизъм
 Cultural sensitivity
Културна възприемчивост и съпричастност
 Culturally Competent Research
Културно компетентни изследвания
 Culture
Култура
 Dignity
Достойнство
 Discrimination
Дискриминация
 Displaced Person
Изселено лице
 Emigration
Емиграция
 Empowerment
Овластяване
 Enculturation
Eнкултурация
 Ethnic Cleansing
Етническо прочистване
 Ethnic Minority
Етническо малцинство
 Ethnocentricity
Етноцентризъм
 Ethnohistory
Етноистория
 Ethnos / Ethnic
"Етнос / Етнически
 Globalisation
Глобализация
 Health Inequalities
Здравна неравнопоставеност
 Health Inequities
Здравни несправедливости
 Heritage consistency
Наследствена последователност
 Human Rights
Правата на човека
 Immigrant
Имигрант
 Immigration
Имиграция
 Indigenous People
Местни хора
 Institutional Racism
Институционален расизъм
 Intercultural dialogue
Междукултурен диалог
 Intercultural Education
Интеркултурно образование
 Knowledge
Знание
 Marginalisation
Маргинализация
 Migrant
Мигрант
 Minority ethnic groups (MEGs)
Малцинствени етнически групи
 Multiculturalism
Мултикултурализъм
 Normalcy
Нормалност
 Pluralism
Плурализъм
 Racism
Расизъм
 Refugee
Бежанец
 Relative Deprivation
Относително лишаване
 Remigrants
Ремигранти
 Skills
Умения
 Social Cohesion
Социална сплотеност /кохезия/
 Social Exclusion
Социално изключване
 Social norms
Социални норми
 Social Status
Социален статус
 Stereotypes
Стереотипи
 Structure
Структура
 Tolerance
Толерантност
 Transcultural
Транскултурен
 Transcultural Communication
Транскултурна комуникация
 Transcultural Ethics
Транскултурна етика
 Transcultural Health and Nursing
Транскултурно здравеопазване и здравни грижи
 Universalism
Универсализъм
 Valuing Diversity
Оценяване на разнообразието