За нас

„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД гр. Разлог e частна фирма, която работи в сферата на формалното и неформалното обучение за възрастни.
Основна цел на дейността на фирмата е утвърждаване на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД като районен център за обучение на възрастни /общини Разлог, Банско, Якоруда и Белица/, който осигурява качествено и широко достъпно обучение с оглед личните интереси и възможности на гражданите, потребностите на пазара на труда и в контекста на ученето през целия живот и осигуряване на свободен достъп до различните равнища, форми и методи за придобиване на знания и развитие на уменията на всеки гражданин от района независимо от пол, възраст, местоживеене, етническа принадлежност, социално и материално положение.
Средства за реализиране на основната цел са:
- организиране и провеждане на курсове за професионално обучение – към „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД е лицензиран Център за Професионално Обучение на лица, навършили 16 години /Лиценз № 200612418/, който организира и провежда курсове за професионално обучение за 20 професии: „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Оператор на компютър”, „Хлебар– сладкар”, „Строителен техник”, „Строител”, „Строител- монтажник”, „Oзеленител”, „Социален работник”, „Хотелиер”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Ресторантьор”, „Готвач” , „Сервитьор-барман”, „Планински водач”, „Екскурзовод”, „Аниматор”, „Фризьор”, „Козметик” , „Охранител”.
- организиране и провеждане на курсове за обучение по ключови компетентности – общуване на роден език, общуване на чужди езици математическа компетентност, дигитална компетентност, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчески изяви.
- oрганизиране на занимания на групи по интереси – танци, изобразително изкуство, театрално изкуство;
- организиране на различни форми на неформално обучение – обучение на работното място, кратки /1-3дневни/ курсове за новости, изменение в нормативните уредби и др., семинари, конференции;
- организиране на специални програми за посрещане нуждите на рисковите групи на пазара на труда, особено на ранно напускащите училище; безработни младежи; безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия; обезкуражени лица; продължително безработни; безработни хора с увреждания; безработни лица над 50-годишна възраст;
- организиране на модулен принцип на учебното съдържание, гарантиращо гъвкава, мобилна и качествена подготовка;
- разработване и прилагане /интегрирано с другите методи на обучение или самостоятелно/ на система за електронно обучение;
- създаване на система за квалификация на преподавателските кадри, която да осигури периодично актуализиране на знанията, използването на нови методи в преподаването, чуждоезиково обучение и използване на информационните и комуникационните технологии в обучението;
- ефективно и пълно използване на възможностите на „ Програмата за учене през целия живот 2007-2013” и други програми на Европейския съюз за обмяна на опит, идентифициране, разпространение и прилагане на добри практики и иновативни дейности в обучението на възрастни.
„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД работи в тясна връзка с местните власти, образователни организации, синдикатите, бюро по труда, неправителствени организации; сред партньорите на фирмата са повече от 30 частни фирми и обществени институции.
„ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД е член на CITY LEARNING NET – неформална мрежа от организации от 16 европейски страни, работещи в сферата на обучението на възрастни.